Năm 2019, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đảm bảo đúng kế hoạch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 làm tốt công tác phối hợp rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng quy định, rõ trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra 3.603 vụ, qua đó phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 2.104 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là 167,9 tỷ đồng. Đây là con số có giá trị tăng so với năm 2018 48 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 43 vụ, tăng 18 vụ so với năm 2018 và 66 đối tượng, tăng 33 đối tượng so với năm 2018.

Đến nay, các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả.

Tuy nhiên, qua đánh giá, tổng kết cho thấy, công tác phối hợp thông tin, báo cáo của một số cơ quan chức tốt. Các đơn vị thực hiện xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Một số vụ việc phức tạp gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền phản ánh về các vụ việc vi phạm pháp luật còn ít, chưa kịp thời, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông của các lực lượng chức năng còn hạn chế.

Hoàng Long