Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn gồm 6 người, do ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng công trình; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có); báo cáo Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 Trần Quý