Hơn 130 cán bộ thuộc Ban Nội chính Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đại biểu Quốc hội thành phố, Uỷ ban mặt trận tổ quốc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cùng các đơn vị liên quan tới dự và tham gia hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua, Thành uỷ, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản thu nhập luôn được quan tâm, tổ chức định kỳ hàng năm.

Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác Kê khai tài sản thu nhập năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập, qua đó nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.

Tại hội nghị, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục 4, Thanh tra Chính phủ đã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung tới các đại biểu như: Luật Phòng, chống tham nhũng(sửa đổi); Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 33/CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Bên cạnh đó, các đại biểu tới tham dự hội nghị được Thanh tra Thành phố phát hàng trăm tài liệu tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn công tác Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

PV