Qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5,32 tỷ đồng và 9,6ha đất; kiến nghị xử lý khác 29,7 tỷ đồng và 372,4ha đất; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 10 cơ chế, chính sách; chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 1 vụ nghiêm trọng gồm 2 đối tượng; ban hành 1.027 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,34 tỷ đồng...

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 5 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, đồng thời triển khai 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 và 4 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đã phát hiện 25 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 30,7 tỷ đồng và 49ha đất; kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng (đã thu 1,36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97%) và 8,3ha đất; kiến nghị xử lý khác 29,3 tỷ đồng và 40ha đất; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 7 cơ chế, chính sách; chấm dứt 1 dự án đầu tư do vi phạm tiến độ thực hiện.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 4.655 lượt/5.560 người gồm 3.773 vụ việc (trong đó, có 47 lượt đoàn đông người của 20 vụ việc). Tiếp nhận, xử lý 7.562 đơn khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị, phản ánh; giải quyết 1.617/1.835 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,1%.

Thanh tra tỉnh tiếp được 118 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 288 đơn thư các loại; đã thẩm tra, xác minh và có báo cáo kết quả đối với 37/40 vụ KN,TC được giao, đạt tỷ lệ 92,5%. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý 48/51 vụ việc; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phúc đáp TAND tỉnh liên quan đến 5 vụ khởi kiện quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ động làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Lý Sơn, Trà Bồng, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi để kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN,TC và tăng cường quản lý Nhà nước về thanh tra, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định biệt phái 3 công chức của Thanh tra tỉnh hỗ trợ UBND TP Quảng Ngãi trong giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền.

N.P