Việc thành lập tổ giúp việc này là thực hiện Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền của Thanh tra Chính phủ do ông Đào Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp làm Tổ trưởng. Tổ gồm 14 thành viên thuộc các cục, vụ chức năng.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ được giao theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền phân công. 

Đồng thời tham mưu với Tổng Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo liên quan đến phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thu thập các số liệu, tài liệu phục vụ báo cáo; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên, trách nhiệm liên quan đến thực hiện Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đan Quế