Thanh tra Bộ đã ban hành 29 kết luận thanh tra theo kế hoạch năm 2017 chuyển sang và các đoàn theo kế hoạch năm 2018; 55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra đã nêu ra một số vi phạm, thiếu sót và yêu cầu chấn chỉnh khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan như:

Điều chỉnh quy hoạch phân khu, có một số nội dung chưa phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu dân cư, khu đô thị mới chưa phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; một số đô thị lớn hiện nay chưa lập thẩm định và ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị; đồ án quy hoạch chi tiết thiếu thiết kế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược.

Tính sai khối lượng thiết kế, áp sai định mức đơn giá, đưa ra biện pháp thi công chưa phù hợp, áp sai giá vật liệu trong công tác lập dự toán làm tăng giá gói thầu được duyệt.

Mời thầu một số công việc không có trong thiết kế và dự toán được duyệt, khối lượng trong hồ sơ mời thầu không phù hợp với khối lượng, lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, không hiệu chỉnh sai khác giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính.

Nghiệm thu thanh, quyết toán sai tăng về khối lượng, điều chỉnh giá sai về khối lượng và đơn giá điều chỉnh; Hồ sơ quản lý chất lượng công trình còn thiếu nhiều nội dung, chưa đúng theo quy định…

Qua công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị, yêu cầu xử lý về tài chính tổng số tiền 557,4 tỷ đồng, trong đó, yêu cầu phê duyệt lại dự toán 477,7 tỷ đồng; giảm trừ thanh, quyết toán 33,5 tỷ đồng; yêu cầu nộp về tài khoản của chủ đầu tư 15 tỷ đồng; nộp vào ngân sách Nhà nước 1,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2,9 tỷ đồng và yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra bộ 26,4 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành chính đối với 64 tập thể và 115 cá nhân để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chú trọng công tác xử lý sau thanh tra. Theo ông Tuấn, 6 tháng đầu năm đã triển khai 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại 3 đơn vị; ban hành 18 quyết định thu hồi tiền và 25 văn bản đôn đốc với 39 đơn vị về việc thực hiện kết luận thanh tra.

Kết quả đã thực hiện theo kết luận thanh tra (kế hoạch năm 2017 và 2018) tổng số tiền trên 2.880 tỷ đồng. Cụ thể, phê duyệt lại dự toán 42,8 tỷ đồng; giảm trừ thanh, quyết toán 8,3 tỷ đồng; thực hiện thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 25,2 tỷ đồng; đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 6,7 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách địa phương 2.797 tỷ đồng.

Trần Quý