Báo cáo tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2018 cho thấy, năm 2018, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 98.656 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 596.971 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 15.539 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu.

Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng kiến nghị xử lý 64.827.167 triệu đồng.

Năm 2018, Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc ngành đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan là 828 lượt, với 1.044 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 3.817 đơn. Giải quyết 1.333 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đối với 1.319 vụ việc;  318 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đối với 276 vụ việc; đã giải quyết 265 vụ việc tố cáo.

Về kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, theo ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, sẽ tổ chức 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào một số lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập và các nguồn thu khác tập trung tại một số bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách Nhà nước lớn, có cơ chế đặc thù.

Thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm...

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019, các đoàn chủ động thông báo cho các đối tượng; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; tiến hành khảo sát, nắm tình hình ngay trong tháng 01/2019; sau Tết Nguyên đán triển khai kịp thời các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tập trung nhân lực tăng cường cho công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra diện rộng chủ động xây dựng đề cương, kế hoạch, mẫu biểu; tổ chức quán triệt, tập huấn cho cán bộ trước khi triển khai...

TQ