Không để đơn thư tồn đọng

Từ năm 2005 đến nay, thanh tra toàn ngành Quốc phòng thực hiện 2.158 cuộc thanh tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thanh tra trách nhiệm người chỉ huy thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thanh tra, cơ quan thanh tra các cấp đã kiến nghị thu hồi, giảm trừ quyết toán 59,528 tỷ đồng chi sai quy định, kiến nghị thu hồi 471,3746 ha, kiến nghị thu hồi 409.393 lít xăng, dầu sử dụng sai mục đích, xử lý hành chính 38 trường hợp, chuyển cơ quan điều tra 14 vụ bảo đảm đúng pháp luật.

Công tác giải quyết đơn thư KN,TC, tiếp công dân có nhiều tiến bộ. Từ năm 2005 đến nay, cùng với chức năng chỉ đạo nghiệp vụ toàn ngành, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tiếp, hướng dẫn 1.074 lượt công dân theo đúng pháp luật, tiếp nhận, phân loại, xử lý 6.993 đơn thư, không để tồn đọng và chủ động đề xuất, tiến hành thanh tra giải quyết đơn thư KN,TC có hiệu quả, nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài gây bức xúc trong xã hội được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã thực hiện đúng chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời đề xuất, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với tính chất nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng chủ trương kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân của các đối tượng và các Chương trình, Kế hoạch hành động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chống tham nhũng, buôn lậu trong Quân đội.

Để thúc đẩy phong trào tự học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thi thanh tra viên giỏi ở các cấp và toàn ngành, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào tự học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các hoạt động thi đua khen thưởng thực hiện thường xuyên có hiệu quả, thống nhất tiêu chuẩn xét khen thưởng và duy trì tốt nền nếp tổng kết, phát động thi đua hàng năm và các đợt thi đua đột xuất.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước

Trước những tác động của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã nhận thức rõ cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đảng ủy cấp trên vào xây dựng cơ quan, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.


Trao bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến. Ảnh TL


 Thanh tra Bộ Quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Quân đội, nắm chắc Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC và các văn bản quy phạm pháp luật khác, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra, kiểm tra, các kết luận thanh tra đảm bảo trung thực, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, chất lượng hiệu quả từng cuộc thanh tra không ngừng nâng lên, được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá cao, giúp cho đối tượng thanh tra chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục những hạn chế thiếu sót.

Các kiến nghị sau thanh tra đã giúp cho Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả hơn các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là các nội dung quản lý Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng đối với công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo được niềm tin của các cơ quan, đơn vị qua các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Từ kết quả thanh tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội, giải quyết KN,TC tiến hành hàng năm, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chủ động tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành nhiệm vụ trong quân đội, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tham mưu chiến lược nghiên cứu, chỉ đạo kịp thời các cấp, ngành trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết, phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ". Phát huy cao độ tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, trong cán bộ, chiến sĩ cơ quan thanh tra các cấp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế xã hội, giải quyết KN,TC, tiếp công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Các danh hiệu thi đua của Thanh tra Bộ Quốc phòng

Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1984), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1997), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1999). Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2003). Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010). Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, 2011). Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2010). Bằng khen của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (năm 2012, 2014). Bằng khen của Thanh tra Chính phủ (năm 2012). Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2013). 5 năm liền được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua và Bộ Quốc phòng công nhận cơ quan vững mạnh toàn diện. 15 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ Thanh tra Quốc phòng trong sạch vững mạnh.

 

Nguyễn Nhuần