Mục đích thanh tra chuyên đề nhằm đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an một số địa phương được thanh tra.

Qua đó, phát huy những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý những vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Đồng thời phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế quản lý, quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Dự kiến trong tháng 9/2019, Thanh tra Bộ Công an sẽ tổng hợp kết quả cuộc thanh tra để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

           Trương Nam