Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố (không kể ngày nghỉ), đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu chi tài chính, quản lý đầu tư xây dụng cơ bản, bảm bảo vốn Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, niên độ từ 2014 - 2015.

Qua đó, đánh giá đúng đắn ưu nhược điểm trong việc chấp hành pháp luât của 2 công ty. Đồng thời, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, kiến nghị, xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Kim Thành