Theo đó, Tổ giúp việc do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh làm Tổ phó cùng 19 thành viên là các cán bộ cấp cao thuộc Thanh tra Chính phủ và Chánh Thanh tra, trưởng phòng nghiệp vụ cấp bộ.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều 2 Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ khác có liên quan.

Thái Hải