Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 24 cuộc thanh tra, kết thúc 18 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 17 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý là hơn 37, 38 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9,19 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 8 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 28,15 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành triển khai 25 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, đã kết thúc thanh tra và ban hành kết luận 17 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý hơn 11,92 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6,51 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 5,4 tỷ đồng;  đã thu được hơn 3,26 tỷ đồng (đạt 50%).

Thanh tra các sở, ngành còn tiến hành 248 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 399 cá nhân, 314 tổ chức có vi phạm, số tiền sai phạm trên 16,21 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6,79 tỷ đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, 381 cá nhân với số tiền xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng, đã thu được hơn 1 tỷ đồng.

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 84 cuộc thanh tra hành chính, tập trung các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng tại xã quản lý thu tài chính tại các trường, đã thu hồi được 883,4 triệu đồng (đạt 69%).

Văn Thanh