Với mục đích tuyên truyền sâu rộng làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và làm kim chỉ nam cho hoạt động của Thanh tra Chính phủ (TTCP) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong 3 năm qua, Chỉ thị 05 đã được TTCP quán triệt, tích cực triển khai và đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng ngành, thể hiện sự quyết tâm của TTCP trong thực hiện có hiệu quả cuộc vận động lớn nhất và có ý nghĩa nhất hiện nay.

Triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự lan toả trong toàn Đảng bộ

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, TTCP đã tích cực nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện một cách đồng bộ các nội dung của Chỉ thị. Ban Cán sự Đảng TTCP ban hành Kế hoạch số 62-KH/BCSĐ ngày 6/10/2016 và quán triệt đến các cục, vụ, đơn vị trực thuộc phải cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng TTCP về việc đẩy mạnh học tập và theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đảng ủy TTCP đã ban hành nhiều văn bản triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05, như: Văn bản số 12-CV/ĐU.22 ngày 13/2/2017 về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn bản số 133-CV/ĐU.22 ngày 27/11/2017 về sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; Văn bản số 41-CV/ĐU.22 ngày 19/4/2017 về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2017-2020; Văn bản số 13-CV/ĐU.22 ngày 22/1/2018 về sinh hoạt chuyên đề năm 2018 và thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết TW4; Kế hoạch số 51-KH/ĐU.22 ngày 29/3/2019 về thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tiếp tục thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra (Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng TTCP) và triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08), tập trung xây dựng người cán bộ, đảng viên trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu gương; cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với xây dựng chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình hằng năm và qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết TW4).

 

Kết quả quan trọng của ngành Thanh tra trong 3 năm 2016 - 2018

1. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 160.996 tỷ đồng, 55.378ha đất; kiến nghị thu hồi 111.047 tỷ đồng và 7.215ha đất; xử lý khác 49.949 tỷ đồng, 48.163ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 6.000 tập thể, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 11.292 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 300 vụ, 481 đối tượng.

2. Giúp thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 1.173 nghìn lượt công dân với 497.352 vụ việc, 14.974 lượt đoàn đông người; xử lý 854.042 đơn thư; giải quyết 72.489 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ bình quân hàng năm 84,7%; qua đó, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 3.211 tỷ đồng, 179ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 5.331 người; kiến nghị xử lý hành chính 1.302 người, chuyển cơ quan điều tra hàng chục vụ việc.

3. Tham mưu, hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 12.672 đơn vị, phát hiện 157 trường hợp vi phạm; ban hành mới 16.404 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 4.104 văn bản; kiểm tra chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại 6.673 đơn vị, phát hiện 696 trường hợp vi phạm, kỷ luật 44 người, thu về ngân sách 7.560 tỷ đồng; xử lý 75 người đứng đầu do để xảy ra hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác 31.376 cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với 8.603 trường hợp, phát hiện 255 trường hợp vi phạm. Qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN,TC, phát hiện 231 vụ, 366 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ TTCP đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong việc triển khai thực hiện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chuẩn mực, đạo đức ngành Thanh tra, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó thể hiện rõ quy trình giải quyết công việc, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Việc tuyên truyền Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, như: Chi bộ Văn phòng Đảng, đoàn thể đã chỉ đạo các đảng viên tích cực nghiên cứu, soạn thảo văn bản và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ. Chi bộ Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra để làm nền tảng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Đảng bộ Báo Thanh tra tập trung tuyên truyền Chỉ thị 05; phối hợp với Chi hội Nhà báo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương đã quán triệt và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chuyển các vụ việc KN,TC của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết.

Lựa chọn đột phá

Đảng ủy TTCP lựa chọn, xác định nội dung đột phá, đó là phải nỗ lực thực hiện 4 nội dung trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đó là: 1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm là PCTN, lãng phí; 2) Tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng tự kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, chú trọng đối thoại, kịp thời giải quyết KN,TC, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; 3) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, giảm số văn bản chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn, tổ chức thực hiện; 4) Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo và cấp ủy cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt thường kỳ; bố trí thời gian hợp lý cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, viết thu hoạch và góp ý chương trình hành động của cấp ủy; xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và cuối năm đánh giá việc thực hiện. Nhiều Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, chú trọng khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã cho thấy được vai trò của Đảng bộ TTCP trong việc tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó, thấm nhuần lời dạy của Bác đối với ngành Thanh tra: “Thanh tra là tai, mắt của trên, là người bạn của dưới” để mang lại kết quả thiết thực trong công tác, điều này được thể hiện rõ nhất thông qua kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC của TTCP.

Trong công tác thanh tra, TTCP đã bám sát định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung công tác quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện vi phạm về kinh tế 62.957 tỷ đồng, 31.904ha đất; kiến nghị thu hồi 22.795 tỷ đồng và 278ha đất; xử lý khác 40.162 tỷ đồng, 31.626ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ, 77 đối tượng. 

Quá trình thực hiện mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng cán bộ, công chức, đảng viên của TTCP đã năng động, sáng tạo, cùng với sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực sự là “tai, mắt” của trên, nhiều vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được TTCP phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm minh và thu về cho Nhà nước số tiền thất thoát, chiếm đoạt, như: Thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nghìn Toàn Cầu (AVG); thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm; thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Hãng Phim truyện Việt Nam; thanh tra dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP Đà Nẵng; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Q.P; thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tái cơ cấu… 

Quá trình thanh tra, TTCP luôn cẩn trọng, cân nhắc, xem xét kỹ các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, các báo cáo, giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, để bảo đảm kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý chính xác, khách quan, khả thi, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật. Qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong xã hội, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao; vị thế và uy tín của TTCP từng bước được củng cố, nâng lên.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, TTCP đã phát huy vai trò tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, đông người, kéo dài; đã tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với 54.655 lượt công dân, 16.193 vụ việc, 1.519 lượt đoàn đông người; xử lý 30.810 đơn thư trong tổng số 42.145 đơn nhận được; tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết 147 vụ việc có tính chất phức tạp; từ đó, đã bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân.

Ngoài ra, TTCP tham mưu, hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý tham nhũng; hoàn thiện pháp luật về PCTN; từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử cho đội ngũ công chức thanh tra; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN, tạo được động lực và cơ sở vững chắc trong việc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như phát hiện, xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt lời dạy của Bác

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng trong thực hiện Chỉ thị 05 của TTCP cũng có những hạn chế nhất định, trong đó, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 chưa được thường xuyên; việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề còn thiếu sáng tạo; nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa phong phú; một số người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chưa thực hiện tốt việc nêu gương; một số tổ chức đảng chưa đề ra và thực hiện tốt các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đơn vị; việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 với các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp chưa được chặt chẽ. Trong thời gian tới, TTCP tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt Chỉ thị 05 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của TTCP để triển khai thực hiện. Mọi tổ chức đảng, đảng viên cũng như cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTCP cần nỗ lực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là phải thực sự thấm nhuần lời dạy của Người, coi đây như là kim chỉ nam cho mọi hành động, đó là: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”; “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Trong đó, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được phân tích, làm rõ, có ví dụ cụ thể, gắn với các tình huống và nhiệm vụ cụ thể để dễ hiểu, dễ thực hiện, chẳng hạn “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới” cần được hiểu là: Thanh tra là một bộ phận rất quan trọng của quản lý Nhà nước, tựa như một bộ phận của cơ thể người vậy; thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình, thanh tra vừa có trách nhiệm giúp cấp trên “nhìn thấy”, “nghe thấy” sự thật khách quan để có biện pháp chấn chỉnh hoạt động quản lý, hoàn thiện chính sách và xử lý vi phạm. Nhưng hoạt động thanh tra lại phải gắn bó, gần gũi với cấp dưới, coi cấp dưới là “bạn”, có nghĩa là phải giúp đỡ, chỉ ra những thiếu sót để uốn nắn, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác, mọi hành vi lợi dụng thanh tra để gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cấp dưới đều trái với tư tưởng của Bác, cần phải loại bỏ.

Với lời Bác dạy “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”, đòi hỏi cán bộ thanh tra phải làm gương cho mọi người cả trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi người nhìn vào mà học tập, để khi đi thanh tra mà kết luận khuyết điểm, vi phạm của ai thì họ phải “tâm phục, khẩu phục”, nếu không gương mẫu thì không thể “soi” được.

Việc cụ thể hóa được những lời dạy của Bác Hồ sẽ mang lại hiệu quả thực sự trong thực hiện Chỉ thị 05 trên thực tế, và đây chính là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên để tạo “nền móng” để mọi người nắm chắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, có như vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 mới đi vào thực chất.

Thứ hai, các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4, Quy định 08. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nội dung học tập, làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học; phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương, luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại với nhân dân; nêu gương trong việc chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh người đứng đầu; tinh thông nghiệp vụ; có kỹ năng quản lý, phát huy được ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp; không ngại khó, ngại khổ, không đùn đẩy nhiệm vụ, trách nhiệm sang đồng chí, đồng nghiệp; sống thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong cơ quan, gia đình và xã hội. Các cấp ủy chỉ đạo, người đứng đầu cụ thể hóa nội dung này trong cam kết cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện đúng các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, quan liêu. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giảm thiểu thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ TTCP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng công vụ. Các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện rà soát việc xây dựng các quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Xây dựng đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; sớm ban hành kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Phấn đấu giải quyết kịp thời, có hiệu quả trên 85% vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền; thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTC; phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác PCTN. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PCTN và thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Thứ năm, chủ động, tích cực tuyên truyền kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương, biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện, phát hiện mô hình mới, cách làm hay để khen thưởng, nhân rộng, phát huy, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong ngành. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với Nghị quyết TW4 và Quy định 08. Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN theo phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra

(Ban hành kèm theoQuyết định số 1821 - QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ)

Một là: có lập trường, quan điểm cách mạng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Hai là: có phong cách, phương pháp làm việc khoa học, đổi mới; sâu, sát công việc; coi trọng nguyên tắc, kỷ cương; phân tích xử lý vấn đề khách quan, công tâm, có lí, có tình, có tính thuyết phục cao.

Ba là:có tinh thần học tập, cầu tiến bộ, nghiên cứu, tiếp cận cái mới; không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực cá nhân về mọi mặt; coi trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.

Bốn là: có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cá nhân trong sáng, lành mạnh; nói đi đôi với việc làm; hành động có văn hóa; gương mẫu, tiêu biểu trong lối sống sinh hoạt cá nhân; có tinh thần xây dựng và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tích cực đấu tranh bài trừ tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; gương mẫu, không lợi dụng chức quyền để vụ lợi.

Năm là: có tấm lòng vì dân, thương dân, gần gũi, tôn trọng nhân dân, biết chia sẻ, thông cảm với nhân dân khi xử lý công việc; biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của nhân dân; hoạt động vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; thường xuyên sinh hoạt với nhân dân nơi cư trú đúng quy định của Nhà nước.


 

TS. Trần Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy

Quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra