Luật PCTN năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Thanh tra Chính phủ quán triệt các nội dung của Luật PCTN năm 2018, những điểm chung và những điểm mới của Luật; quy định về PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của xã hội trong PCTN; việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.

Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác PCTN.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung truyền đạt của báo cáo viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu để nắm chắc hơn các nội dung của Luật.

Tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế tại ngành, địa phương, đơn vị mình để báo cáo viên giải đáp.

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác PCTN cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định mới của Luật PCTN năm 2018.

Đồng thời chỉ đạo, ngay sau hội nghị, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 tại đơn vị mình theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCTN, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, góp phần ổn định tình hình chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Trọng Tài