Đây là chương trình thực hiện theo Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 496/KH-VP của Văn phòng Thanh tra Chính phủ về triển khai chi tiết các hoạt động xây dựng mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chương trình được phối hợp giữa Văn phòng Thanh tra Chính phủ với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức, nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ các căn cứ pháp lý xây dựng và áp dụng HTQLCL trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước cũng như nội dung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; trình tự chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tại buổi tập huấn, ông Đặng Kim Lợi, Trung tâm đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đã giới thiệu nội dung chính tiêu chuẩn ISO 9001:2015; căn cứ pháp lý xây dựng và áo dụng HTQLCL trong các cơ quan đơn vị, tổ chức hành chính Nhà nước; tiến trình quản lý và các nguyên tắc quản lý; lợi ích của việc áp dụng HTQLCL; trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, áp dụng…

Đinh Mười – Cảnh Nhật