Giữ vững kỷ cương, nề nếp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019 - 2020.

Chủ đề năm học năm nay là "Giữ vững kỷ cương, nề nếp trường, lớp học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông".

Chỉ thị số 05/CT-UBND nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục quán triệt mục tiêu, ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019 - 2020.

Ngành Giáo dục có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cụ thể như: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GDĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho giáo viên và học sinh, sinh viên, công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.

Trong lĩnh vực giáo dục mầm non, ngành Giáo dục cần tích cực tham mưu thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025. Ngành tiếp tục phối hợp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, ngành Giáo dục có trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, trước hết là đối với lớp 1. Ngành cần nâng cao chất lượng các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia. Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông cần được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, ngành tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, đồng thờirà soát và quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa. Ngành Giáo dục cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập.

Xử lý nghiêm khắc vi phạm

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu: Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; nâng cao hiệu quả giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục; chủ động hội nhập quốc tế trong GDĐT; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục. Tỉnh tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở giáo dục. Các đơn vị này tiếp tục được giao quyền tự chủ về tài chính, tài sản theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục cần thực hiện tốt các quy định định về công khai đảm bảo dân chủ trong trường học. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thoả thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục tình trạng thu chi không đúng quy định.

Ngành Giáo dục có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm. Ngành duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về GDĐT, đồng thời xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định các trường hợp vi phạm giữ vững trật tự, kỷ cương toàn ngành.

Hoàng Long