Ngày 22/8, UBND TP Hồ Chí Minh có báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Từ đầu năm 2018 - 31/7/2019, tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã giải quyết là 1.034/1.372 đơn, đạt tỷ lệ trên 75%.

Qua phân tích tính chất khiếu nại cho thấy, vụ việc khiếu nại đúng đạt hơn 5%, khiếu nại sai đạt gần 60%, khiếu nại có đúng có sai là hơn 15%.

Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết là 147/179 đơn, đạt tỷ lệ trên 82%, trong đó có 2/179 đơn tố cáo tiếp đã được xem xét, giải quyết.

Theo đánh giá của UBND TP, nội dung khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 chủ yếu liên quan đến công tác quản lý sử dụng nhà đất, việc cấp giấy phép, việc xử phạt vi phạm hành chính, trọng tâm là lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Riêng đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người phức tạp, nội dung chủ yếu xoay quanh cơ sở pháp lý thực hiện dự án, ranh quy hoạch, cơ sở pháp lý xác định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát trách nhiệm của người đứng đầu gắn với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thiên Lý