Theo dự kiến, các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07 bao gồm 5 nội dung: Sửa đổi nội dung về tổ chức đối thoại lần hai, thành phần tham gia đối thoại và nội dung đối thoại; vấn đề người đại diện; thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai; việc xác định khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn; sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu ban hành kèm Thông tư.

Buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến và đã có những ý kiến trái chiều về việc sửa đổi như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng xung quanh các vấn đề này.

Về vấn đề “Tổ chức đối thoại lần hai, thành phần tham gia và nội dung đối thoại”, quy định tại Điều 21, Thông tư 07 có đề cập đến “người có trách nhiệm xác minh” trong thành phần tham gia đối thoại và xác minh nội dung đối thoại. Có ý kiến cho rằng việc sửa đổi là cần thiết, cũng có ý kiến cho rằng không cần sửa đổi. 

Tuy nhiên, thực tế “người có trách nhiệm xác minh” có thể không phải là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, như vậy, quy định “người có trách nhiệm xác minh” trong thành phần tham gia đối thoại và xác minh nội dung đối thoại là không phù hợp với điểm c, Khoản 2, Điều 15 Luật Khiếu nại quy định về nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai. Do đó, trong sửa đổi, bổ sung Thông tư 07 cần bỏ cụm từ “người có trách nhiệm xác minh”, thay vào đó là quy định về “người được ủy quyền” và cần giải thích rõ việc ủy quyền cho cấp phó của người đứng đầu.

Thảo luận về vấn đề “người đại diện” Điều 5, Thông tư 07 về thụ lý giải quyết khiếu nại: Khoản 1 quy định: “… Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện”. Khoản 2 quy định: “… Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi đến người đại diện”. Có ý kiến cho rằng, như Khoản 1, Điều 5 của Thông tư, hay quy định của Thông tư không có bất cập trong thực hiện, cũng không sai quy định thì không cần phải sửa. 

Đại diện Viện Khoa học Thanh tra nêu rõ, Nghị định 75/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì cử người đại diện để trình bày việc khiếu nại, còn Thông tư 07 thì quy định cử người đại diện thực hiện việc khiếu nại, do đó, có sự khác biệt giữa Nghị định và Thông tư, cần sửa đổi để có sự thống nhất. Sau khi trao đổi, các ý kiến thống nhất bỏ Khoản 2, Điều 5 Thông tư 07 và bổ sung căn cứ sửa đổi điều này.

Về “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai”, do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 07, nên đưa vào nội dung sửa đổi Luật Khiếu nại.

Về “Việc xác định khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn”, các ý kiến thống nhất sẽ tìm phương án quy định trong Thông tư về việc xác định khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng không được giải quyết thì khi giải quyết sẽ được quy định là giải quyết lần hai.

Các ý kiến cũng thống nhất sửa lại một số biểu mẫu kèm theo Thông tư. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến trao đổi về quy định cung cấp hồ sơ, tài liệu cho người khiếu nại khi có yêu cầu. Luật Khiếu nại quy định quyền của người khiếu nại, luật sư được sao chép, sao chụp tài liệu, trong khi đó, Thông tư 07 quy định chỉ cung cấp thông tin khi người có thẩm quyền cho phép. Đây cũng là một trong những vướng mắc cần giải quyết để thống nhất thực hiện.

TH