Điều 6 của Quyết định số 1518 về “nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam, BHXH trong hoạt động thanh tra” được bổ sung thêm khoản 2 là: “Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do đơn vị được giao chức năng thanh tra thực hiện, ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra, ở địa phương là Phòng Thanh tra - Kiểm tra."

Về “tiêu chuẩn đối với trưởng đoàn thanh, kiểm tra”, quy định tại Điều 20 của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH cũng được được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó,  trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam là lãnh đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra hoặc Lãnh đạo Ban Thu; trưởng đoàn thanh tra của BHXH tỉnh là lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Quản lý thu, Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm trưởng đoàn thanh tra và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam là “Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; trưởng đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ hoặc là Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm trưởng đoàn kiểm tra".

Quyết định số 1300/QĐ-BHXH thay thế 3 quyết định khác, gồm: Quyết định số 2601/QĐ-BHXH ngày 06/12/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của BHXH TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Quyết định số 1484/QĐ-BHXH ngày 06/9/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam; khoản 2, Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

Trần Kiên