Qua đó, Thanh tra tỉnh Sơn La đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 5.219 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 3.234 triệu đồng; ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân và 35 tổ chức với số tiền 1.729 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 217 cá nhân và 161 tổ chức.

Thanh tra đã đôn đốc thu hồi ngân sách 3.204 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra và 1.606 triệu đồng từ phạt vi phạm hành chính; đã tiến hành kiểm điểm 179 cá nhân và 151 tổ chức; ngoài ra, đã thu hồi ngân sách Nhà nước các sai phạm phát hiện từ các cuộc thanh tra năm trước với số tiền 2.555 triệu đồng.

Trong 167 cuộc Thanh tra tỉnh Sơn La đã triển khai có 71 cuộc thanh tra hành chính (64 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất)đã kết thúc 47 cuộc, ban hành 42 kết luận, còn 24 cuộc đang triển khai thực hiện; qua đó, phát hiện sai phạm 5.773 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.671 triệu đồng; xử lý khác 2.102 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 204 cá nhân và 72 tổ chức có liên quan.

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 96/167 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 738 tổ chức và cá nhân; qua đó phát hiện 102 tổ chức, cá nhân có sai phạm 2.680 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 1.549 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 1.132 triệu đồng; ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.729 triệu đồng trong các lĩnh vực thuế, tài nguyên, nông nghiệp và công thương.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với 23 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 4 đơn vị còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 18 tổ chức, cá nhân, đã tiến hành kiểm điểm 10 tổ chức, cá nhân.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sơn La, qua 6 tháng đầu năm, các cơ quan thanh tra đã bám sát kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất được giao; kịp thời phát hiện các khuyết điểm vi phạm, góp phần chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm và tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực được thanh tra. Một số cơ quan thanh tra triển khai tốt công tác thanh tra hành chính như: Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra các huyện: Quỳnh Nhai, Mai Sơn.

Trần Kiên