Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Tuấn cho biết, sau khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở ý kiến góp ý từ các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các địa phương, Tổ giúp việc đã chỉnh lý lại dự thảo quyết định trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa.

Theo đó, Dự thảo Quyết định gồm 4 Điều: Điều 1 quy định danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật của ngành Thanh tra; Điều 2 quy định danh mục bí mật Nhà nước độ mật của ngành Thanh tra; Điều 3 hiệu lực thi hành và Điều 4 là trách nhiệm thi hành.

Danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật của ngành Thanh tra gồm: Chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Danh mục bí mật Nhà nước độ mật của ngành Thanh tra gồm 10 mục, trong đó mục 3 - 4 - 5 - 6 có quy định rõ các danh mục tài liệu mật.

Góp ý kiến về từng nội dung của Quyết định, có ý kiến cho rằng cần xem xét lại một số nội dung được quy định tại mục 2 Điều 2 quy định về các danh mục tài liệu như: Kế hoạch tiến hành thanh tra; biên bản làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra; thông tin tài liệu thu thập được trong quá trình thanh tra mà cơ quan, tổ chức chưa công khai hoặc không được công khai; văn bản của trưởng đoàn thanh tra gửi đối tượng thanh tra...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Vụ Pháp chế nghiên cứu mục 8, 9, 10 Điều 2 tổng hợp lại thành một điều riêng. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, biên tập hoàn thiện nội dung quyết định một cách chặt chẽ. Sau khi hoàn thiện nội dung kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ họp chủ trì lấy ý kiến các đơn vị liên quan để sớm ban hành.

Phương Hiếu