Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số 2 đã triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua. Công tác thi đua bám sát chỉ tiêu cụ thể, rõ rệt hơn từ đó có tác dụng thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Bên cạnh đó, Cụm Thi đua số 2 tích cực phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các cuộc thanh tra được tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoạt động ngày càng có hiệu quả, qua thanh tra phát hiện các vi phạm nhằm chấn chỉnh và xử lý kịp thời góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương.

Kết quả, 6 tháng qua, toàn Cụm đã triển khai 778 cuộc thanh tra và 2.883 cuộc kiểm tra tại 3.604 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện số tiền vi phạm hơn 150 tỷ đồng và 241.519,3m2 đất. Kiến nghị thu hồi hơn 50 tỷ đồng và 21.694m2 đất, xử phạt hành chính hơn 23 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 76 tỷ đồng và 219.825m2 đất.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) tiếp tục được Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng quan tâm, triển khai thực hiện. 6 tháng qua, toàn Cụm tiếp tổng số 19.099 lượt người đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 14.576 đơn thư KN,TC. Trong đó có 2.048 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành. Đến nay đã giải quyết  1.563 đơn.

Qua công tác giải quyết đơn thư KN,TC đã kiến nghị thu hồi 276,86 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức, tập thể và 9 cá nhân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 9 người.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết  KN,TC, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về giải quyết đơn thư KN tồn đọng kéo dài, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thống kê các vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, các điểm nóng đông người, phức tạp, vượt cấp. Đến nay các vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản đã được xem xét giải quyết. 

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số II tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan đơn vị, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử... được triển khai toàn diện và tích cực hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong  phong trào thi đua của ngành với phong trào thi đua của địa phương cũng như công tác tác giải quyết KN,TC và PCTN tại mỗi đơn vị. 

Các đại biểu mong muốn các đơn vị trong Cụm thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác của đơn vị mình, đồng thời triển khai công tác thi đua để kích thích, động viên phong trào thi đua phát triển trong toàn Cụm.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Chín, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 cho biết, thời gian tới, Thanh tra 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng  sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. 

Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KN,TC. 

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh đối với công tác giải quyết các vụ việc KN,TC. 

Phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư KN,TC tồn đọng, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn KN,TC mới phát sinh ngay ở cơ sở góp phần hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KN vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp trên địa bàn, không để xẩy ra thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Toàn Cụm sẽ thường xuyên đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến về “nếp sống văn hóa nơi công sở”. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cao Sơn