Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai Đề án.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị khởi động Đề án với sự tham gia của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Pháp chế HĐND, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

2 năm qua, tỉnh đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho 2.200 lượt người tham gia về hướng dẫn, nắm bắt các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ để áp dụng trong hoạt động giám sát...; góp phần nâng cao năng lực cho thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCĐ.

Ngoài ra, tại các huyện, thị xã và TP trong tỉnh cũng đã tổ chức 16 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 1.500 lượt người tham gia. Một số địa phương làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền cho Ban TTND và Ban GSĐTCĐ như: TP Hội An, các huyện Thăng Bình, Phú Ninh...

Ban Chỉ đạo của tỉnh cũng đã in ấn hơn 1.300 tài liệu về “Một số văn bản quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ” để cấp cho các thành viên giám sát.

Nhìn chung, các hoạt động chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án, công tác sơ kết, lên kế hoạch thực hiện trong các năm qua được triển khai khá tốt.

Việc cung cấp thông tin, nhất là các tài liệu, các văn bản quy định về hoạt động giám sát đã giúp cho các thành viên nghiên cứu phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ cũng được chú trọng thường xuyên.

Công tác thi đua khen thưởng các Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong 2 năm qua cũng được quan tâm nhằm khuyến khích các tổ, thành viên giám sát đạt nhiều thành tích nổi bật. Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định khen thưởng 36 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát năm 2017 và 2018.

Hội nghị cũng đã phân tích một số mặt còn hạn chế như: Một số mặt Đề án chậm triển khai theo kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án hằng năm, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Đề án. Việc biên soạn, phát hành Sổ tay nghiệp vụ giám sát, ký kết triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ giám sát cộng đồng giữa cơ quan Thanh tra và Ủy ban MTTQ các địa phương chưa kịp thời, đồng bộ...

Trong thời gian đến, nhiệm vụ trọng tâm của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ ở Quảng Nam tập trung triển khai tốt các hoạt động Đề án đã được HĐND tỉnh thông qua. Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở cũng như hoạt động hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát...

Chỉ đạo định hướng các nội dung tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát theo phương châm sâu sát, cụ thể, thiết thực cho hoạt động giám sát tại cơ sở và cử báo cáo viên phối hợp với các địa phương triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giám sát cộng đồng...

N. Phó