Tiếp nhận 6.551 đơn thư với 4.676 vụ việc. Trong đó, kiến nghị, phản ánh là 4.253 vụ việc; khiếu nại (KN) 403 vụ việc và tố cáo (TC) là 21 vụ việc.

Đến thời điểm ngày 25/9/2019, đã giải quyết xong 4.139 vụ việc, đạt 88,51%; đang tiếp tục xem xét giải quyết 538 vụ việc. Trong đó, đã giải quyết xong 21 vụ việc TC (đạt 100%) và 278 vụ việc KN, (đạt 52,35%)…

Bên cạnh đó, đã giải quyết xong 47/51 vụ việc KN, TC phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh. Còn lại 4 vụ việc đang tiếp tục rà soát, giải quyết.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin, trong thời gian qua, 100% Bí thư cấp ủy, đặc biệt là Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị tại địa phương mình.

Trọng Tài