Theo Quyết định số 4590 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều chỉnh giảm 2 cuộc thanh tra, gồm: Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118 - TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ - TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý, thu - chi ngân sách năm 2018, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2018 tại UBND huyện Bình Liêu.

Đồng thời, bổ sung 1 cuộc thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến năm 2018; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc.

Đối tượng thanh tra là Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội, một số cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các ngành có chuyên môn liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện.

Thời gian thực hiện trong quý IV năm 2019.

Trọng Tài