Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho thấy, toàn ngành kết thúc 8 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang; triển khai thực hiện 161/122 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất năm 2019, đạt tỷ lệ 132% kế hoạch năm. Kết thúc 133 cuộc, ban hành kết luận 122 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 123,3 tỷ đồng và 2.891.790m2 đất tại 277 đơn vị, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 63,8 tỷ đồng, 2.652.095m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 59,4 tỷ đồng, 239.695m2 đất.

Thu hồi cho Nhà nước 35.932,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,3%; số tiền sai phạm còn lại chưa thu hồi là do các đoàn thanh tra vừa mới kết thúc nhưng sai phạm nhiều; sẽ thu hồi trong tháng 11-12/2019 và năm 2020. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể, 122 cá nhân; đã kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 85 cá nhân.

Riêng Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 114,9 tỷ đồng và 51.100m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 60,6 tỷ đồng, 46.140m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 54,3 tỷ đồng, 4.960m2 đất; đã thu hồi trên 33 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,5%.

Toàn ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 81 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra; qua đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 22 tỷ đồng; xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý hành chính 54 tập thể, 85 cá nhân.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tổ chức thực hiện 506 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.408 cá nhân, tổ chức. Qua đó, phát hiện và xử lý 1.424 tổ chức, cá nhân có sai phạm với số tiền 41,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa thu hồi chủ yếu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng tiền ký quỹ, phục hồi môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.  

Đánh giá kết quả công tác thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái khẳng định, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương. Phối hợp tốt trong công tác kiểm tra để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Qua thanh tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; các kết luận và kiến nghị qua thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm minh.

T. Giang