Nội dung chính của buổi làm việc là đi sâu vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) năm 2018, định hướng chương trình công tác năm 2019.

Đối với năm 2018, ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 347 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: 76 cuộc thanh tra hành chính, 271 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 30.250.000 000 đồng. Kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính 20.765.000.000 đồng.

Về kết quả giải quyết đơn KN,TC thuộc thẩm quyền các ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 259/320 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,9%... 

Nhìn chung, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực...

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh: Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, ghi nhận, hoan nghênh kết quả của địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC. Qua đó, tình hình KN,TC của địa phương cơ bản được kiểm soát, số vụ việc công dân kéo lên Trung ương Đảng không nhiều. Tuy nhiên bất cập về số vụ việc chuyển cơ quan điều tra so với kết quả phát hiện sai phạm còn nhiều, cần phải rà soát lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật....

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cao Cường

Đặc biệt, trong thời gian tới, UBND tỉnh và ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp kéo dài; chỉ đạo xử lý giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là khiếu kiện liên quan đến đoàn đông người, đến tôn giáo; các vụ việc do cơ quan của Quốc hội có ý kiến, các vụ việc công dân kéo lên cơ quan của Trung ương.

Theo tổng hợp báo cáo, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp kéo dài thuộc danh mục nhóm A, tuy nhiên hiện trên địa bàn tình hình KN liên quan đến đền bù do sự cố môi trường vẫn diễn ra rất phức tạp, nhiều hộ bị thiệt hại nhưng chưa được xem xét đền bù, nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ có nguy cơ trở thành điểm nóng.

Liên quan đến công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình, Thanh tra tỉnh Quảng Bình cần phải kết hợp các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh thanh tra hành chính, thanh tra theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra cần chú trọng xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Cao Cường