Quý II/2019, Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp tin bài trên Cổng thông tin điện tử TTCP, hoàn thành việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời trình lãnh đạo TTCP phê duyệt dự án đầu tư Cổng thông tin điện tử.

Đối với công tác kỹ thuật, công nghệ, trong quý II, Trung tâm triển khai hạng mục “Xây dựng phần mềm nâng cao giải pháp an toàn bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin cho TTCP" và hạng mục “Nâng cấp cơ sở dữ liệu báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.

Bên cạnh đó, triển khai mạng WAN kết nối giữa Trụ sở cơ quan TTCP với Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục III...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm ghi nhận kết quả mà Trung tâm Thông tin đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2018, nhất là trong điều hành chỉ đạo. 

Mặc dù vậy, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, một số việc Trung tâm triển khai còn chậm. 

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm Thông tin cần tập trung thực hiện vào những việc đang và sẽ triển khai. Đối với dự án Cổng thông tin điện tử, Phó Tổng Thanh tra đề nghị triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định, quản lý dự án, đấu thầu, chọn nhà thầu thi công có kinh nghiệm, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. 

Đối với việc thành lập Ban quản lý dự án Cổng thông tin điện tử, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu nghiên cứu tham mưu việc thành lập hoặc thuê tư vấn Ban quản lý dự án. Việc triển khai mạng WAN, hệ thống bảo mật và thay thế thiết bị cân bằng tải cũng phải triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Về hạng mục nâng cấp cơ sở dữ liệu về phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng thanh tra đề nghị phải sớm có đánh giá chi tiết cụ thể về chất lượng, hiện trạng công nghệ để cân nhắc việc thay đổi từ nâng cấp sang đầu tư làm mới. Bên cạnh đó, việc số hóa kê khai tài sản phòng, chống tham nhũng và hệ thống email, Văn phòng TTCP phối hợp với Trung tâm Thông tin cân đối nguồn vốn, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục…

Phương Anh