Theo quyết định này, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm là Trưởng ban Chỉ đạo. 

Các Thành viên Thường trực của Ban gồm: Ông Nguyễn Đức Thắng - Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin; ông Đỗ Đức Toàn - Chánh Văn phòng, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Tổng TTCP kế hoạch triển khai, thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giúp Tổng Thanh tra chỉ đạo các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin…

Thân Thị Giang