Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiến hành 361/338 cuộc thanh tra, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết thúc 298 cuộc, ban hành 285 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi 6.509 triệu đồng (đã thu 6.159/6.509 triệu đồng); sai phạm đất đai 63.749m2 (thu hồi 63.749m2 đất, đạt tỷ lệ 100%); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 67 tập thể, 178 cá nhân.

Đối với thanh tra hành chính, năm 2018, toàn ngành đã tiến hành 62/39 cuộc thanh tra. Đến nay, đã kết thúc 55 cuộc, ban hành 42 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi 1.643 triệu đồng (đã thu 1.330/1.643 triệu đồng, còn lại 313 triệu đồng chờ thu hồi).

Năm 2018, Ninh Thuận cũng tiến hành 278 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch đề ra. Nội dung thanh tra chuyên ngành tập trung trên các lĩnh vực như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng nhà ở, công trình, hành lang an toàn đường bộ… 

Qua thanh tra, kiểm tra đối với 3.373 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, đã phát hiện 1.976 trường hợp sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4.866 triệu đồng (đã thu hồi 4.829 triệu đồng).

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận và xử lý 3.138 đơn. Qua phân loại, có 1.389 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 1.749 đơn không thuộc thẩm quyền, đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh… đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định. 

Trong đó, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 1.208 đơn. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 71 triệu đồng và 8.336m2 đất, kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 394,3 triệu đồng và 984m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 3 trường hợp và mình oan cho 14 trường hợp do bị tố cáo sai...

Toàn cảnh cuộc họp.  Ảnh: Khoa Lê

Sau khi nghe UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo nhiệm vụ và kết quả thanh tra trong năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh ghi nhận và hoan nghênh kết quả của địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, giải quyết khiếu nại tranh chấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, UBND tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Nhất là khiếu kiện liên quan đến 14 đoàn đông người (trong đó UBND huyện Ninh Hải có 2 đoàn; UBND huyện Thuận Nam 12 đoàn đông người). 

UBND tỉnh Ninh Thuận sớm kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc mà Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến, các vụ việc công dân kéo lên cơ quan Trung ương và 7 vụ việc công dân gửi đơn tới Thanh tra Chính phủ".

Liên quan đến công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cũng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận, khi có thanh tra chuyên ngành cần xác định tiêu chí để tách bạch cuộc thanh tra, kiểm tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên theo chức năng quản lý Nhà nước, nhằm khắc phục tối đa sự chồng chéo trong công tác thanh tra.

 Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận cần đẩy mạnh thanh tra hành chính, tập trung vào thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Quá trình đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra cần chú trọng xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cử cán bộ đầu mối thuộc Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với cán bộ địa bàn thuộc Cục II, tạo điều kiện để cán bộ quản lý địa bàn hoàn thành nhiệm vụ.

 Định kỳ 6 tháng, lãnh đạo Cục làm việc với UBND tỉnh để nắm tình hình về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận sớm hoàn thiện báo cáo theo nội dung mà Đoàn Công tác Thanh tra Chính phủ đã trao đổi tại buổi làm việc.

Khoa Lê