Đến nay, có 6 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận với sai phạm trên 161 triệu đồng.

Ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 44 triệu đồng, thu hồi về cho đơn vị gần 5 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác gần 113 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến sai phạm.

Trong tháng 5/2016 tại trụ sở tiếp dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp 31 lượt/33 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua kết quả tiếp công dân, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 13 lượt và giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 18 lượt.

Hoài Nhân