Năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 554 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó, phát hiện sai phạm gần 257,5 tỷ đồng và 968,35ha đất các loại; kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 129,6 tỷ đồng và gần 568 ha đất các loại; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác hơn 127,98 tỷ đồng và 399,3ha đất; đến nay, đã thu nộp NSNN 50 tỷ đồng và 11,62ha đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 333 tập thể và 380 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ có dấu hiệu hình sự.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện 52 cuộc thanh tra theo kế hoạch về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 27 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 8 tỷ đồng, đề nghị chấn chỉnh một số sai phạm khác; đã nộp ngân sách 5,7 tỷ đồng; xử lý hành chính và kiểm điểm trách nhiệm 78 tập thể, 83 cá nhân.

Các đơn vị trong Cụm tổ chức tiếp 1 đoàn/15 người, tiếp 70 lượt người liên quan đến xây dựng nông thôn mới; tiếp nhận, xử lý và giải quyết 40 đơn. Qua giải quyết đơn kiến nghị và đã thu nộp NSNN 71 triệu đồng, khắc phục chất lượng công trình; kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể, 7 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, toàn Cụm đã triển khai 7.403 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 28.490 cá nhân, tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước. Qua đó, phát hiện 14.040 đối tượng vi phạm; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 49 tỷ đồng và 77,3ha đất. Đến nay, đã thu nộp NSNN gần 36,2 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), các tỉnh duyên hải miền Trung đã tổ chức tiếp 26.614 lượt người; trong đó có 166 đoàn đông người; tiếp nhận 31.909 đơn các loại. Đến nay, đã tham mưu giải quyết 2.194/2.431 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ hơn 90% và giải quyết 6.402/7.371 vụ kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, đạt tỷ lệ trên 86%.

Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Dương phát biểu

Qua công tác giải quyết KN,TC, đã kiến nghị khôi phục quyền lợi, thu hồi trả lại cho công dân hơn 2,26 tỷ đồng, 5.141m2 đất; thu hồi về cho Nhà nước 13,5 tỷ đồng, 11.266m2 đất; minh oan cho 70 trường hợp KN,TC sai.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ công tác rà soát, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và xác định lộ trình tham mưu giải quyết đối với từng vụ việc KN,TC đông người, phức tạp kéo dài đảm bảo quy định và kế hoạch đề ra.

Nổi bật là, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp 11.262 lượt/11.612 người, có 49 đoàn đông người; tiếp nhận 8.663 đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị. Giải quyết 164/204 vụ KN thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,3%; 8/9 vụ TC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89% và 4.998/5.830 vụ kiến nghị, phản ánh, tranh chấp thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,7%.

Các đơn vị, địa phương đã chú trọng công tác giải thích, vận động, đối thoại với công dân trước và sau khi tiến hành thẩm tra, xác minh nên công dân đã rút 26 đơn.

Qua giải quyết, đã khôi phục quyền lợi cho 24 cá nhân, kiến nghị thu hồi trả lại cho công dân 38 triệu đồng, 1.681m2 đất và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc khác góp phần ổn định đời sống, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm an ninh xã hội.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi bàn giao chức Cụm trưởng cụm Thi đua số VII năm 2020 cho Thanh tra tỉnh Bình Định

Toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tiếp 4.655 lượt/5.560 người gồm 3.773 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 7.562 đơn; giải quyết 1.617/1.835 vụ KN,TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,1%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 118 lượt công dân, nhận và xử lý 288 đơn, thư các loại; đã thẩm tra, xác minh và có báo cáo kết quả đối với 37/40 vụ KN,TC được giao, tỷ lệ tham mưu đạt 92,5%.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý 48/51 vụ việc được giao rà soát, tham mưu xử lý đơn; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phúc đáp TAND tỉnh liên quan đến 5 vụ khởi kiện quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 05/2011-TT-TTCP ngày 10/1/2011 của TTCP quy định về PCTN trong ngành Thanh tra; tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động cơ quan; kiện toàn và tổ chức thường xuyên hoạt động của tổ giám sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Thanh tra tỉnh; kịp thời tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua thanh tra, giải quyết KN,TC.

Kịp thời đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/2/2018 của TTCP phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2017” và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản, chỉ thị triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Chỉ đạo các đơn vị thanh tra sở, ngành và thanh tra cấp huyện tiếp tục tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Triển khai 346 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCTN. Kết quả phát hiện và chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xem xét; đồng thời đã chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Tổ chức 402 lớp tập huấn quán triệt các quy định của pháp luật PCTN cho 33.723 đối tượng tham dự.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019 đã được lãnh đạo các đơn vị trong Cụm quan tâm chỉ đạo thực hiện nên có sự chuyển biến tích cực; kết quả thanh tra được duy trì và phát triển với mức độ tốt hơn năm trước; tỷ lệ giải quyết KN,TC đạt cao; các đơn vị đã triển khai chấp hành kỷ cương, kỷ luật tốt, không có trường hợp vi phạm pháp luật....

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của Cụm Thi đua số VII

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động ngành Thanh tra về các văn bản quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác của ngành, công tác về thi đua khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, động viên công chức, lao động ngành Thanh tra tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chương trình công tác thanh tra năm 2020.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc; kỷ niệm 75 ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thi đua theo kế hoạch; tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng theo đúng quy định...

Sau khi thảo luận, đánh giá và bình bầu, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã thống nhất đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu thi đua năm 2019 cho Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Bình Định.

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao chức Cụm trưởng cụm Thi đua số VII năm 2020 cho Thanh tra tỉnh Bình Định đảm nhận, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận làm Cụm phó.

N. Phó – Đ. Bình