Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 163 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.009 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 311 tổ chức, cá nhân có sai phạm, với số tiền 5,9 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 2,8 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 484 triệu đồng. Tổng số tiền đã thu hồi nộp về ngân sách Nhà nước là 1,8 tỷ đồng.

Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện 12 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện 29 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền là 3,9 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Hà Nam đã kiến nghị thu hồi 2,7 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.359 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cấp, ngành tiếp nhận 1.082 đơn thư các loại, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chức năng đã giải quyết 31/38 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết 209 nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Mạnh Hùng cũng thẳng thắn nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra cần chấn chỉnh ngay. Theo đó, công tác thanh tra còn tập trung vào xử lý kinh tế, xử lý trách nhiệm nhưng chưa chủ động tham mưu các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được giao. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Việc tự kiểm tra, giám sát, phát hiện tham nhũng từ nội bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp về phòng, chống tham nhũng, nhất là trong phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi tham nhũng còn hạn chế.

Phát biểu về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, ngành Thanh tra tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng đối tượng, nội dung, tiến độ, thời gian đã được phê duyệt. Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, các vụ việc tiêu cực do nhân dân và công luận phát hiện. Ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu đôn đốc thực hiện triệt để 90% các nội dung kiến nghị theo các kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu các cấp, các ngành tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hoàng Long