Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác thi đua, khen thưởng nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng nâng cao về chất lượng và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung: Phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt hoạt động: trong công tác thanh, kiểm tra thực hiện đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2019, toàn Cụm sẽ tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh.

Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện phát luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Cụm Thi đua số 2 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất; thanh tra các tỉnh tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua như: “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua.

Sau hội nghị, Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị ở địa phương mình nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cao Sơn