Tham dự hội thảo có đại diện một số bộ, ngành Công an, Giao thông, Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước và đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Theo đề cương, đề tài đã nêu các khái niệm, đặc điểm của thanh tra và kiểm toán; phân biệt hoạt động thanh tra, kiểm toán, đồng thời chỉ ra mục đích, yêu cầu, nguyên tắc của việc phân định hoạt động giữa hai cơ quan này.

Chủ nhiệm đề tài cũng chỉ ra thực trạng hoạt động của thanh tra, kiểm toán, từ đó nêu các giải pháp phân định hoạt động thanh tra, kiểm toán. Theo đó, một số giải pháp được Ban Chủ nhiệm đề tài đưa ra đó là: Phân định hoạt động rõ ràng, rành mạch giữa hai hoạt động thanh tra và kiểm toán trong các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phối hợp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán, nhất là phối hợp trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; một số giải pháp khác như tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; củng cố, kiện toàn bộ máy, phát triển nguồn nhân lực thanh tra, kiểm toán đảm bảo đồng bộ; mở rộng hợp tác quốc tế...

Tại Hội thảo, các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo đều tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc cần xác định rõ mục đích, phạm vi và nội dung nghiên cứu cho phù hợp với đề tài cấp Bộ. Đồng thời, cần làm rõ hơn các khái niệm về thanh tra và kiểm toán; đi sâu nghiên cứu về tổ chức, bộ máy, hoạt động của thanh tra, kiểm toán để từ đó đưa ra các kiến nghị cho sát với yêu cầu của thực tiễn.

Đặc biệt, vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán hiện nay là vấn đề lớn, do đó các đại biểu cho rằng, giải pháp trước mắt đề tài cần nêu kiến nghị sửa Luật Thanh tra; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp. Về giải pháp lâu dài, đề tài phải chỉ ra được bản chất của chồng chéo để xử lý tận gốc vấn đề.

Với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu và chỉnh sửa nhằm hoàn thiện đề cương nghiên cứu của đề tài.

Thái Hải