Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại UBND thành phố Bắc Giang, UBND phường Xương Giang, xã Song Khê về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND thành phố Bắc Giang đã quan tâm tổ chức thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa của thành phố, xã, phường trên địa bàn.

UBND thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt đồng của bộ phận một cửa thành phố và các phường, xã.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm. 

Bộ phận một cửa của phường, xã được kiểm tra niêm yết thủ tục hành chính còn chưa đầy đủ về nội dung, còn niêm yết thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, lao động thương binh và xã hội không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa xã, phường được kiểm tra theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường, xã được kiểm tra chưa xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa. Việc ký duyệt điện tử và kết thúc đóng hồ sơ do công chức một cửa thực hiện, chưa thực hiện việc scan hồ sơ và đính kèm kết quả trên phần mềm một cửa điện tử của lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Đoàn kiểm tra của tỉnh xác định, phần mềm một cửa chưa cụ thể thông tin giải quyết của từng hồ sơ, chưa cập nhật đủ số điện thoại của công dân, không có phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ liên thông.

Về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Đề án liên thông các thủ tục “Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí”, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra tỉnh xác định, thực tế tại đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện giải quyết liên thông thủ tục hành chính. Người dân vẫn thực hiện thủ tục riêng lẻ. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Về thực hiện Đề án liên thông các thủ tục “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, việc mở sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên thông chưa được thực hiện tại xã Song Khê hoặc thực hiện nhưng chưa đảm bảo các thông tin theo dõi tại phường Xương Giang. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân cũng không có.

Các đơn vị chưa tuân thủ đúng quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Việc theo dõi giải quyết liên thông thực hiện chưa tốt. Việc liên thông giữa thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú chưa được thực hiện.

Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND thành phố Bắc Giang thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho bộ phận một cửa.

UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết đối với 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại bộ phận một cửa thành phố, 80% tại bộ phận một cửa xã, phường.

Hoàng Long