Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp cho biết: Vụ là 1 tập thể đoàn kết không chỉ trong nội bộ mà cả trong công việc. Vụ có 3 phòng chức năng với 3 mảng độc lập. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các phòng diễn ra nhịp nhàng. Công việc được giao rất nhiều nhưng Vụ luôn hoàn thành tốt, được Tổng Thanh tra tin tưởng, đánh giá cao. 

Năm 2018, khối lượng công việc phát sinh nhiều hơn so với những năm trước, nhất là các nội dung phục vụ Quốc hội, các Ủy ban Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, mặc dù vậy Vụ đã làm tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, có nhiều nội dung đã hoàn thành vượt mức thời gian với chất lượng cao.

Trong theo dõi thực hiện kế hoạch thanh tra tại các đơn vị, Vụ đã cử cán bộ theo dõi thường xuyên các cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như đột xuất. Trong năm 2018, các cục, vụ của TTCP đã thực hiện 58 cuộc thanh tra. Đến nay, Tổng Thanh tra đã ban hành 17 kết luận, đang hoàn thiện 10 dự thảo kết luận; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 7 cuộc và đang tiến hành thanh tra 24 cuộc.

Đồng thời, Vụ cũng đã tham mưu trình Tổng Thanh tra báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh 6 cuộc thanh tra; trình Tổng TTCP ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 đối với 7 cuộc thanh tra.

Tham mưu xử lý chồng chéo trong thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 của 3 Bộ; rà soát chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của TTCP đối với thanh tra các bộ, ngành, địa phương; tham mưu nội dung chương trình làm việc với Kiểm toán Nhà nước để xử lý chồng chéo…

Cùng với đó, Vụ đã tham mưu xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2019; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra trong toàn ngành cũng như xây dựng kế hoạch thanh tra của cơ quan TTCP.

Trong công tác tham mưu tổng hợp, Vụ cũng đã giúp Tổng TTCP và lãnh đạo TTCP nhiều nội dung liên quan đến chỉ đạo điều hành, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra…

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổng kết công tác năm 2018. Ảnh: HH

Công tác kế hoạch tài chính, Vụ đã phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 cho các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc TTCP, tham mưu xây dựng dự toán NSNN 2019, giai đoạn 2019-2021 của TTCP.

Trong năm, Vụ còn được giao chủ trì xây dựng 2 văn bản pháp luật; chủ động nghiên cứu sửa đổi quy chế liên quan đến nhiệm vụ được giao...

Đánh giá cao kết quả và ghi nhận những thành tích mà Vụ đã làm được, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn khẳng định, năm 2018, Vụ đã  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là ở 3 mảng nhiệm vụ chính là xây dựng kế hoạch thanh tra; tham mưu, tổng hợp và tài chính, góp phần vào thành tích chung của cơ quan TTCP.

Đáng biểu dương là, 2 năm liên tục Vụ đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thanh tra. Trước khi thực hiện, Vụ đã cử cán bộ đi thực tế để nắm tình hình tại địa phương, phối hợp tốt với các bộ ngành để xây dựng kế hoạch sát thực tế, đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ.

Việc thực hiện tổng hợp báo cáo có nhiều đổi mới, theo hướng ngắn gọn, chất lượng, đúng nội dung, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian.

Để làm tốt hơn nhiệm vụ 2019, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn lưu ý, Vụ cần chủ động rà soát nắm tình hình để tham mưu định hướng về thời gian, bố trí các đoàn thanh tra cho phù hợp.

Hàng năm cử 1 số tổ đi kiểm tra bộ ngành địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra tài chính các đơn vị dự toán cấp 2 và các đơn vị sự nghiệp. Nắm chặt hơn nữa tình hình tài chính, biết được những khó khăn của đơn vị để tham mưu cho lãnh đạo TTCP có hướng xử lý kịp thời…

Hải Hà