Kết thúc 27 cuộc thanh tra hành chính, trong đó đã ban hành kết luận 21 cuộc. Hiện còn 25 cuộc đang trong thời gian thực hiện.

Qua thanh tra phát hiện 48 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 1,4 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 1 tỷ đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 413 triệu đồng). Đã thu hồi về ngân sách 798 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,5%. 

Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 12 cá nhân có sai phạm.

Ban hành 198 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 171 cá nhân và 27 tổ chức với số tiền xử phạt vi phạm hơn 1 tỷ đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 167 triệu đồng; đã thu hơn 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp 1.386 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh (tăng 12,2% so với cùng kỳ quý I năm 2018). Qua phân loại, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp là 101 vụ việc, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 81/101 vụ việc (đạt tỷ lệ 80,2%).

Giang Thân