Qua tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi tiếp công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được chuyển đến các cơ quan có chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong kỳ, tổng số đơn thư phát sinh 8.260 đơn (tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2018). Qua phân loại, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp là 479 vụ việc (tăng 33,8% so với cùng kỳ). Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 433/479 vụ việc (đạt tỷ lệ 90,4%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng và hơn 16,3 nghìn m2 đất; trả lại cho công dân 431,5 triệu đồng và 400m2 đất. Trong đó đã thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 328,6 triệu đồng, trả lại cho công dân 330 triệu đồng, bảo vệ quyền lợi cho 47 công dân; số còn lại các đơn vị đang chỉ đạo tiến hành thu hồi.

Đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 14 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 14 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, 11 đối tượng.

Lê Phương