Sáng ngày 18/7, sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.

Kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, những tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó, phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất.

Ngành Thanh tra cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực,

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. 

Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 04 vụ, 03 đối tượng...

“Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có nhiều đổi mới, trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước đây như: việc chậm ban hành kết luận thanh tra; việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nhất là tại doanh nghiệp; công tác đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo và xử lý về thanh tra nhất là về tiền, tài sản, đất đai và việc hoàn thiện cơ chế, chính sách…”, báo cáo khái quát.

Đặc biệt, ngành Thanh tra đã quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Còn mt số cán bộ thanh tra vi phm pháp lut

Cũng theo báo cáo, Thanh tra Chính phủ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác thanh tra để tập trung chỉ đạo, điều hành; thường xuyên phân tích đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp cho phù hợp, khả thi, sát với yêu cầu quản lý.

Việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra được quan tâm thực hiện sớm.Tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra. 

Trong đó, có những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như cuộc thanh tra về: công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh; Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP Đà Nẵng…

Bên cạnh những việc đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra, những hạn chế nhất định. 

Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm. 

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế. Công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý sai phạm về đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. 

“Trong hoạt động thanh tra, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành”, báo cáo nêu rõ và dẫn chiếu vụ việc tiêu cực xảy ra tại Thanh tra tỉnh Thanh Hoá, Thanh tra Bộ Xây dựng.

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, những tháng còn lại của năm 2019, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do cấp trên giao; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc.

Cùng với đó, triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về: mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng, cải thiện nhà ở.

Ngành Thanh tra cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra...

Hương Giang