Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết: Năm 2017 là năm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của ngành Thanh tra, TTCP phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra. 

TTCP yêu cầu, việc tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Công tác thi đua khen thưởng gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

Nội dung thi đua gồm tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra về truyền thống vẻ vang của ngành; vai trò của công tác thi đua khen thưởng; động viên toàn ngành đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và ngày truyền thống ngành Thanh tra, tạo khí thế để ngành Thanh tra vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tổng kết, đánh giá giai đoạn 1 về việc triển khai phong trào thi đua 5 năm (2012-2017) thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng TTCP về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong ngành Thanh tra để đề xuất khen thưởng khi tiến hành tổng kết giai đoạn 1 thực hiện Chỉ thị.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực hiện nghiêm 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động (thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính).

Bên cạnh đó, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Căn cứ kế hoạch, Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; tổ chức họp ký kết giao ước thi đua; đăng ký thi đua; tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua theo đúng quy định của TTCP.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng mục tiêu thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Cụm, Khối thi đua; các đơn vị trong ngành triển khai tổ chức phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng theo quy định.

Các Cụm, Khối thi đua; Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP tổ chức đăng ký thi đua trong từng cơ quan, đơn vị; ký kết giao ước thi đua trong từng cụm, khối và gửi về TTCP trước ngày 31/3/2017 (TTCP không xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua; các Cụm, Khối không ký kết giao ước thi đua theo quy định).

Các Cụm, Khối thi đua; Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP gửi báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm về TTCP trước ngày 5/7/2017; tiến hành kiểm tra chéo và chấm điểm thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối trước ngày 15/11/2017; tổng kết và gửi báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ) trước ngày 15/12/2017.

Phương Hiếu - Trần Hải