Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, đấu tranh PCTN là một trong những công việc có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Chính vì vậy công tác PCTN được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt, đã đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, công tác PCTN có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá và đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tại Hội nghị, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế đã trình bày một số nội dung liên quan đến Kế hoạch của ngành Y tế để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; một số nội dung về đấu thầu, mua sắm trong ngành Y tế và giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố tiếp tục phổ biến sâu, rộng các nội dung Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời phát huy cao nhất quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp công dân, xét giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, nhất là các tố cáo của công dân liên quan đến các hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế. 

Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN; phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát, giúp đơn vị ổn định, phát triển hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phương Anh