Tham dự lễ ký kết có Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn, Trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận cùng lãnh đạo, trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc hai cơ quan.

Trên tinh thần xây dựng, hợp tác, nhằm đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thuận lợi, hai bên cùng phối hợp với các nội dung:

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời giải quyết các vướng măc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn và Trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận tại Lễ ký. Ảnh: TH

Trước ngày 15/11 hàng năm, KTNN khu vực VII gửi Thanh tra tỉnh Lào Cai danh mục dự kiến kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán. Theo đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ chủ động rà soát, đối chiếu, không xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các nội dung đã được KTNN khu vực VII dự kiến thực hiện thuộc kế hoạch kiểm toán chi tiết cấp huyện; kiểm toán chi tiết các đơn vị dự toán (sở, ban, ngành...) và các đầu mối kiểm toán chi tiết khác (như các dự án đầu tư...).

 Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn phát biểu tại Lễ ký. Ảnh: TH

Với đối tượng thanh tra, kiểm toán là các loại hình doanh nghiệp, sau khi xử lý chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ gửi danh mục các đoanh nghiệp được thanh tra để KTNN khu vực VII rà soát, đối chiếu, cân nhắc khi tiến hành kiểm tra đối chiếu. Trường hợp do yêu cầu công tác cần tiến hành kiểm toán các ddoanh nghiệp có trong danh mục được thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, KTNN khu vực VII và Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ trao đổi, phối hợp giải quyết.

Trong quá trình xây dựng phương án tổ chức kiểm toán và trước khi triển khai các cuộc thanh tra, hai bên trao đổi để hạn chế trùng lắp về thời gian tiến hành thanh tra, kiểm toán tại các địa phương, đơn vị cùng là đối tượng thanh tra, kiểm toán (không trùng nội dung thanh tra, kiểm toán). Xuất phát từ yêu cầu công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lào Cai sẽ gửi văn bản trao đổi với KTNN khu vực VII để thống nhất xử lý, nhằm bảo đảm không có sự chồng chéo về thời gian và nội dung thanh tra, kiểm toán tại một đối tượng cụ thể.

Trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận phát biểu tại Lễ ký. Ảnh: TH

KTNN khu vực VII thông báo cho các đoàn kiểm toán khác (không thuộc Kiểm toán Khu vực VII) về danh mục đã xử lý chồng chéo với Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thanh tra tỉnh Lào Cai thông báo cho các dđoàn thanh tra khác (không thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước tỉnh Lào Cai) về danh mục đã xử lý chồng chéo với Kiểm toán Khu vực VII.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ cùng các nội dung thống nhất ở trên. Thanh tra tỉnh Lào Cai giao cho Văn phòng, KTNN Khu vực VII giao cho Phòng Tổng hợp làm đầu mối trao đổi phối hợp nhiệm vụ công tác.

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Phan Đăng Toàn trao bức ảnh kỷ niệm cho Trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận tại Lễ ký. Ảnh: TH 

Với những nội dung thiết thực của Bản ghi nhớ, chương trình hợp tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh Lào Cai và KTNN khu vực VII sẽ góp phần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của bản ghi nhớ thực sự đi vào chiều sâu, có sự gắn kết chặt chẽ, bền vững.

Qúy - Hải