Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 131 triệu đồng, thu hồi về ngân sách Trung ương trên 358 triệu đồng, thu hồi trả về đơn vị trên 1,5 tỷ đồng, yêu cầu hạch toán sổ sách kế toán theo quy định trên 30 triệu đồng, truy thu thuế trên 168 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính gần 46 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Về việc tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 89 lượt/102 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực như đất đai 66 lượt, bồi thường 03 lượt, lĩnh vực khác 19 lượt.

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 40 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 44 lượt.

                                                                      Hoài Nhân