Qua kết luận thanh tra, kiểm tra tại 76 cuộc phát hiện 32 đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm hơn 5,6 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng; khắc phục, sửa chữa, giảm trừ qua thanh toán, quyết toán hơn 2,7 tỷ đồng, ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 30,7 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo đã thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước theo kết luận thanh tra hơn 2,3 tỷ đồng (đạt 79,44%); thu hồi nộp ngân sách theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30,7 triệu đồng (đạt 100%); kiến nghị trả về ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi hơn 2,3 tỷ đồng; kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập đối với 1 chuyên viên; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 3 tập thể và 68 cá nhân.

Phương Lê