Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, 6 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo định hướng của ngành và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

Các đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch được phê duyệt, chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu. 

Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục các bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm; tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Công tác PCTN được triển khai đồng bộ 

6 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 140 tổ chức (2 cuộc thanh tra hành chính, 22 cuộc thanh tra chuyên ngành). Đã ban hành quyết định xử phạt quyết định hành chính 145 tổ chức với số tiền trên 21,9 tỷ đồng.

Cùng kỳ, Bộ đã tiếp 310 lượt với 607 người, có 42 lượt đòan đông người, lãnh đạo Bộ tiếp 35 lượt với 69 người; tiếp nhận 1.631 lượt đơn. Qua phân loại, số vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ giải quyết là 51 vụ việc. Đến nay, đã thẩm tra, xác minh 15/21 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; 24/30 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ. 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ tiếp tục rà soát các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực thi hành của Chủ tịch UBND tỉnh và có văn bản đề nghị địa phương xem xét lại 2 vụ việc tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh Thanh tra Bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: 20% số cuộc thanh tra chưa triển khai so với thời gian ghi trong kế hoạch được Bộ phê duyệt; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ, vẫn còn sự chồng chéo, trùng lắp đối tượng thanh tra giữa thanh tra và kiểm toán; tình trạng công dân gửi đơn KN không thuộc thẩm quyền vẫn còn cao…

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết của Thanh tra Bộ TN&MT. Ảnh: TH

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp khắc phục những yếu kém như: Khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải phối hợp với địa phương, các ngành liên quan rà soát, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng thanh, kiểm tra; đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, gải quyết KN,TC; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết KN,TC, tranh chấp đất đai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật tài nguyên và môi trường bằng nhiều hình thức…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN của Thanh tra Bộ. Đồng thời, yêu cầu Thanh tra các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra từng lĩnh vực theo kế hoạch được Bộ phê duyệt; tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành pháp luật về môi trường và tài nguyên nước trên phạm vi cả nước của Bộ và các địa phương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, hiệu quả, không tiêu cục, đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ...

Thái Hải