Tại hội nghị, ông Hoàng Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã phổ biến Kế hoạch đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2016. 

Kế hoạch đã nêu những vấn đề cần lưu ý và một số điểm mới của công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2016. 

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TTCP phổ biến công tác đánh giá, bình xét danh hiệu khen thưởng đối với các Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên năm 2016. 

Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày một số nội dung liên quan việc góp ý kiến đối với báo cáo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của TTCP. 

Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin báo cáo về công tác phối hợp với Vụ Pháp chế và các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP trong việc chuẩn bị báo cáo phục vụ hội nghị cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn kết luận, các cục, vụ, đơn vị cần nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn về công tác tổng kết năm 2016 để thực hiện, chú ý về thời gian, cách thức phương pháp tiến hành tổng kết. 

Cụ thể, về thời gian, công tác tổng kết Đảng phải thực hiện xong trước ngày 31/12 và tổng kết chính quyền xong trước ngày 23/12 để hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng. Dự kiến Hội đồng Thi đua sẽ họp vào ngày 5/1/2017 và thực hiện tổng kết toàn ngành vào khoảng từ ngày 9 - 13/1/2017. 

Về cách thức, phương pháp bình xét thi đua cần thực hiện nghiêm túc, đánh giá thực chất những việc đã làm được cùng những tồn tại, hạn chế nhằm mục đích xây dựng tập thể đơn vị tốt hơn trong thời gian tới. Công tác phê bình, tự phê bình cá nhân công tâm, khách quan, chân thành giúp đồng chí, đồng nghiệp nhìn nhận được những mặt còn yếu kém để phấn đấu, thấy được những thế mạnh để phát huy. 

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cũng thẳng thắn, không nên mượn dịp tổng kết để đấu tố giữa cá nhân với cá nhân và cá nhân với tập thể, gây bè phái mất đoàn kết. Để thực hiện được tốt công tác tổng kết, lãnh đạo cấp ủy, đơn vị cần gương mẫu, dựa vào thực tế để nhận xét, đánh giá, không qua loa, chiếu lệ. 

Đảng ủy TTCP nhanh chóng rà soát lại các đơn vị và cá nhân, chỉ ra vấn đề gì, đơn vị nào, cá nhân nào cần kiểm điểm sâu hơn để khắc phục trong năm 2017. 

Trong quá trình dự tổng kết tại các đơn vị theo phân công, Tổ công tác cần quán triệt rõ các nội dung, yêu cầu và các bước cần thực hiện trong quá trình kiểm điểm, để công tác kiểm điểm được tiến hành chặt chẽ.

Thanh Loan