Trong công tác thanh tra, đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường, việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện đúng quy định. Chất lượng các kết luận thanh tra đã được nâng lên.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 21/47 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; quản lý, sử dụng đất; quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội…

Qua thanh tra đã phát hiện 25 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền hơn 10,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 3,2 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, chấn chỉnh, khắc phục hơn 7,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 8 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 16 tập thể và 35 cá nhân…

Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 186 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 568 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 267 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 223 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.617 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 1.320 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân được tăng cường. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều giải pháp và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC có những chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã tiếp hơn 1.400 lượt công dân đến yêu cầu, KNTC (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 288 lượt công dân). Trong đó có 5 vụ việc KN đông người như: Dự án 509ha đất Công ty Duyên Hải thuê tại thành phố Bạc Liêu; Nông trường Rau Đắng huyện Phước Long; Nông trường Công an; Quản lộ Phụng Hiệp; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Bạc Liêu…

Đối với công tác PCTN, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Hồ Hữu Lượng cho biết, từ nay tới cuối năm 2019,  sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, tập trung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, thanh tra các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước…

Đồng thời, tiếp tục chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh…

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, Chánh Thanh tra Hồ Hữu Lượng cho biết, trong thời gian tới, toàn ngành sẽ tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, địa phương.

Ngoài ra, tiếp tục tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn lại; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh, UBND cấp huyện xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, vượt cấp, đông người thường tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chu Tuấn