Triển khai 37 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm gần 7 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc Sông Hậu đã triển khai 37 cuộc thanh tra, gồm 23 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 14 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 19 cuộc. 

Qua thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng; 788.24 m2 đất; kiến nghị thu hồi gần 4 tỷ đồng… Đến nay đã thu hồi hơn 1,8 tỷ đồng. Chuyển sang cơ quan điều tra 2 vụ; kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 3 tổ chức, 31 cá nhân. 

Một số đơn vị phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế như: Thanh tra tỉnh Trà Vinh, Thanh tra tỉnh Bến Tre, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh cũng đã triển khai 8 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo kế hoạch. Đến nay đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra. 

Qua thanh tra cho thấy các đơn vị đều đảm bảo việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định của pháp luật về thanh tra; thủ trưởng đơn vị có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh... 

Tuy nhiên, các đơn vị được thanh tra cũng còn một số hạn chế, thiếu sót. Các Đoàn Thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Quyền Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CT

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là lĩnh vực quan trọng, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân và giải quyết KNTC…

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã tiếp 499 lượt người; trong đó tiếp thường xuyên 355 lượt... Nội dung tiếp liên quan đến KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, giải tỏa đền bù, hỗ trợ tái định cư. 

Đồng thời, đã tiếp nhận và xử lý 295 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Giải quyết 74/78 vụ việc KN; giải quyết 16/17 vụ việc TC...

Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh cũng đã tham mưu UBND các tỉnh kịp thời ban hành quyết định thành lập tổ công tác, tổ giúp việc và kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC...

Đánh giá về công tác thi đua của Cụm, quyền Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô cho biết, công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra các tỉnh Miền Tây Bắc Sông Hậu đã được tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thi đua khen thưởng được triển khai kịp thời; việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua được lãnh đạo Thanh tra các tỉnh thường xuyên quan tâm. 

Trong quá trình làm việc có nhiều công chức đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, cải tiến phương pháp làm việc đạt hiệu quả ngày càng cao; các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Quyền Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô cũng cho biết, từ nay đến hết năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019 và các nhiệm vụ đột xuất được giao đúng và vượt tiến độ thời gian. Tăng cường công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng.

Chu Tuấn