Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường hơn nữa thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thái Hải